Fordypningsstudium i anvendt kredittanalyse

Fordypningsstudiet i anvendt kredittanalyse er et intensivt studium med fokus på anvendt kredittrisiko.

Studiet er et samarbeid mellom NFF og Norges Handelshøyskole (NHH). Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og ledende aktører fra næringsliv og finans, samt studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess. Målet er å tilby et program som systematiserer og integrerer aktuelle problemstillinger innenfor kredittanalyse.

Dette studiet passer for deg som har behov for anvendt og teoretisk forståelse av kredittrisiko knyttet til selskaper. Dette inkluderer ulike tilnærminger til modellering av kredittrisiko, herunder empiriske grunnlag for prising og måling av kredittrisiko i forbindelse med ulike gjeldsinstrumenter og lånekontrakter. Du vil også lære om ulike aspekter ved porteføljeforvaltning og utarbeidelse av kredittanalyser.

Sentrale temaer for studiet er:

 • Kredittrisiko
 • Kredittanalyse
 • Låneavtaler
 • Mislighold
 • Strategi og regnskapsanalyse
 • Rating
 • Kredittmarkeder og kredittforvaltning

Hvem passer studiet for

Studiet passer for deg som forholder deg til vurderinger og beslutninger som krever innsikt i misligholdsrisiko og reprisingsrisiko i kredittmarkedene, og har behov for å forstå kompleksiteten i kreditt.

Studiet er også for ansatte innenfor treasury, økonomi og finansfunksjoner i både finans- og industribedrifter med fokus på finansiering samt kredittmeglere, kreditt- og porteføljeforvaltere, ansatte i banker- og finansinstitusjoner med kundeansvar for både industrielle og finansielle kunder, og de som arbeider med tilsyn og revisjon.

Program og faglig innhold

Studiet er organisert i fire helgesamlinger (fredag-søndag) samt en avsluttende dag til diskusjon av fagoppgave.

Samling 1: På første samling lærer studentene om ulike aspekter ved kredittrisiko i praktiske sammenhenger. Det blir gjennomgang av standardverktøy og modeller for kredittanalyse (som Merton-modellen) og prising av finansielle produkter med kredittrisiko. Vi går også inn på låneavtaler, misligholdssituasjoner og ulike typer covenants.

Samling 2: Denne samlingen gir studentene kunnskap om grunnleggende prinsipper for strategisk analyse basert på på blant annet makroøkonomisk utvikling og hvordan slik innsikt kan anvendes i praktisk analyse av selskaper i ulike bransjer.

Makroøkonomiske utviklingstrekk påvirker finansmarkedene og næringslivets ulike sektorer. Samlingen gir kunnskap om konjunkturanalyse, økonomisk politikk, og mer langsiktige, strukturelle problemstillinger i norsk og internasjonal økonomi. Interaksjonen mellom makroøkonomi og finansmarkedene blir sterk vektlagt. Samlingen har et dagsaktuelt fokus og et viktig tema er hvordan ulike utviklingstrekk i makro kan få ulike konsekevenser for forskjellige næringssektorer. 

Videre går samlingen inn i analyse av regnskaper og historiske trender og ser på hvilke regnskapsjusteringer som bør gjøres for å forstå virksomhetens lønnsomhet, likviditet og soliditet.

Bruk av strategi- og regnskapsanalyse til å modellere framtidig gjeldsbetjeningsevne, samt utvikling i sentrale nøkkeltall i historiske misligholdstillfeller, belyses også i denne samlingen sammen med en overordnet gjennomgang av enkelte relevante regnskapsprinsipper (primært innen IFRS).

Samling 3: Ser på ratingprosessen hos banker og ratingbyråer, og omfatter både hvilke nøkkeltall og indikatorer som best predikerer risiko, men også hvordan de settes sammen til modeller for kredittrisiko. Dette inkluderer metoder for beregning av kredittspreader, sannsynligheter for mislighold og sannsynlighet for endring i rating, samt syklikalitet i kredittportefølje. Vi ser også på hvordan man måler en modells evne til å predikere mislighold. Samlingen ser også på reguleringer og hvordan disse påvirker kredittvurderinger.

Samling 4: Målsetningen for samlingen er å få økt kunnskap om kredittmarkedenes karaktertrekk, og de faktorene som påvirker dem. Avkastningen i kredittmarkedet er ikke normalfordelt, men asymmetrisk med fet hale på venstresiden. Den er følsom for likviditetsrisiko og reagerer kraftig på finansiell systemrisiko. Samlingen synliggjør og diskuterer strategier og redskaper for å håndtere og redusere risiko som er typisk for en kredittportefølje. Vi ser også spesifikt på ulike finanskriser og diskuterer verdien av en AAA-rating.

Forelesere

Du møter noen av markedets fremste eksperter innenfor kreditt, blant annet:

Listen av forelesere er ikke fullstendig. Vi tar forbehold om endringer.

Ved bestått studium utstedes vitnemål og diplom.

Verdt å vite:

Oppstart: 21. januar 2022
Søknadsfrist: 1. desember 2021 
Undervisningssted: Oslo
Studieavgift: NOK 60.000

Kostnader i forbindelse med litteratur, reise, opphold og dagpakker dekkes av den enkelte deltaker.

Studenten dekker også semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader).

Antall studiepoeng: 15

Praktisk informasjon

Studiet går over totalt 13 dager fordelt på fire helgesamlinger og en avsluttende dag med presentasjon av fagoppgave samt utdeling av vitnemål/diplomer og middag.

Samlingsdatoer 2022:

 • 21. – 23. januar
 • 11. – 13. februar
 • 11. – 13. mars
 • 1. – 3. april
 • 16. juni

Forelesere

 • Programansvarlig: Svein-Arne Persson, professor, NHH
 • Gernot P. Doppelhofer, professor, NHH
 • Thomas Eitzen, Chief Analyst, Fixed Income, SEB
 • Ove Rein Hetland, statsautorisert revisor, Credo Revisjon AS
 • Pål Ringholm, Head of Credit Research, Sparebank1 Markets
 • Øystein Stephansen, Head of Financial Institutions Coverage, SEB
 • Magnus Vie Sundal, porteføljeforvalter, Borea
 • Stefan Westfeldt, Principal PM, Vinga Corporate Bond, SIP Nordic Fondkommission

Vurderingsform/eksamen

En gruppebasert rapport på totalt 7,5 studiepoeng er studiets vurderingsform/eksamen. Den skrives i grupper á 3-4, og presenteres og diskuteres i en egen samling.

Oppgaven vurderes til bestått/ikke-bestått.