Stockmanprisen

Årlig deler NFF ut Stockman-prisen til det børsnoterte selskap i Norge, som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljø og aksjonærer, og som basert på finansanalytiske prinsipper, anses for å ha utgitt de beste års- og delårsrapporter.

Stockman-prisen deles ut i to klasser, der den "åpne" klassen omfatter alle børsnoterte selskaper, mens den mindre klassen - som omfatter alle utenom de 30 største på børsen - skal favne alle dem som ikke alltid er gjenstand for det store investorpublikums oppmerksomhet. Prisvinnere de siste to år unntas fra årets avstemming.

Følgende hovedkriterier legges til grunn for bedømmelsen; årsrapport, andre publikasjoner, presentasjoner, svar på forespørsler og andre forhold.

Avstemmingsprosedyren har fulgt samme retningslinjer de siste årene. Samtlige norske fondsmeglerforretninger og større institusjoner samt NFFs medlemmer er blitt invitert til å nominere kandidater. Ut fra det innsamlede materialet blir det satt opp en liste på mellom tre og fem vinnerkandidater i hver klasse, og de samme selskapene og investorene får tilsendt et nøye spesifisert vurderingsskjema med mange kriterier.

Selskapene i finalerunden blir vurdert på følgende punkter:

Rapporterting

 • Årsregnskap og noter, styrets beretning
 • Segmentinformasjon i års- og delårsrapporter
 • Delårsrapportering og Resultatpresentasjoner
 • Selskapspresentasjoner (inkl CMD)
 • Hjemmeside

Strategi

 • Miljø- og samfunnsansvar
 • Eierstyring og selskapsledelse
 • Tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling
 • Finansielle mål og utbyttepolitikk

Ledelse

 • Tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk
 • Håndtering av viktige ad-hoc nyheter
 • Åpen, troverdig og konsistent informasjon
 • Likebehandling av markedsaktørene